Związek Szlachty Polskiej
Oddział w Białymstoku

Albumy:

 • Dwór polski w starej fotografii, Olszanica 2007.
 • A. Konopacki, Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej, Białystok 2006, ss. 108.
 • M. Plater-Zyberk, Jan Bułhak Fotografik, Warszawa 2006.
 • Ziemianie. Pomiędzy rzeczywistością a wspomnieniem., opr. A. Wolska, Kraków 1998.


Herbarze i spisy szlachty:

 • A. Boniecki, Herbarz, t. I-XVI, Warszawa 1899-1913. (CD)
 • A. Boniecki, Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI w., Warszawa 1883, ss. 476. (CD)
 • J. Dunin-Borkowski, Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich, T. 1, Lwów 1908, ss. 578.
 • S. Dumin, Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Gdańsk 2006.
 • T. Gajl, Herby szlacheckie Polski porozbiorowej 1772-1918, Gdańsk 2005.
 • J.A. Jabłonowski, Heraldica, to jest osada klejnotów rycerskich i wiadomość znaków herbowych, dotąd w Polszcze nieobjaśniona (?), Lwów 1742. (CD)
 • I. Kapica, Herbarz, Kraków 1870, ss. 504 + 19.
 • W. Wijuk-Kojałowicz, Herbarz Szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator, Kraków 1905, ss. 320. (CD)
 • A. Kulikowski, Wielki Herbarz Rodów Polskich, Warszawa 2005, ss. 360.
 • S. Kruczkowski, Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austriackich, Lwów 1935, ss. 56. ksero
 • E. A. Kuropatnicki, Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiej i Wielkim Xięstwie Litewskim (?), Warszawa 1789, ss. 332 (CD)
 • P. Nałęcz-Małachowski, Zbiór Nazwisk Szlachty, Lublin 1805, ss. 817. (CD)
 • K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. I-X, Lipsk 1839-1841. (CD)
 • J. Ostrowski, Księga Herbowa Rodów Polskich, t. I-XIX, Warszawa 1897-1906. (CD)
 • B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków (CD)
 • K. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. I, Brody 1911 (repr.), ss. 263.
 • K. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. II, Warszawa 2004, ss. 310.
 • E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2007.
 • Spis Szlachty Królestwa Polskiego, Warszawa 1854, ss. 407.
 • Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach Grodzieńskiej, Mińskiej, Mohylewskiej, Smoleńskiej i Witebskiej, oprac. St. Dumin, Sł. Górzyński, Warszawa 1992, ss. 156.
 • Spis ziemian RP w roku 1930. Województwo poleskie i wołyńskie, oprac. T. Epsztein, Sł. Górzyński, Warszawa 1996, ss. 76.
 • Sumariusz Kleynotów abo herbów państwa i rycerstwa Korony Polskiej i W. X. Litew. z różnych autorów: a mianowicie z Bielskiego, z Paprockiego i scriptów S. S. Jagodyńskiego zebrany (?), Kraków 1621, ss. 86.
 • S. Uruski, Rodzina. Herbarz Polski, t. I-XV, Warszawa 1904-1931. (CD)
 • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T.1. Woj. Wileńskie XIV-XVIII wiek, opr. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. Romaniuk, Warszawa 2004, ss. 764.
 • A. Znamierowski, Herbarz Rodowy, Warszawa 2004, ss. 336.


Genealogia:

 • K. Bškała, Genealogia praktyczny poradnik, Warszawa 2007.
 • A. Celej, Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej za lata 1980-2001, Warszawa 2006, ss. 391.
 • P. Laskowicz, Księga genealogiczna twojej rodziny. Poradnik praktyczny, Warszawa 2005.
 • Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach AGAD w Warszawie, opr. A. Wajs, Warszawa 2001, ss. 137.


Heraldyka:

 • J. Ostrowski, Tablice odmian herbowych, Warszawa 1909 (reprint).
 • Piech, Pakulski, Wroniszewski, Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2006.
 • E. Rymsza, Heraldry. Past to present, Wilno 2005. (w jęz. angielskim)
 • A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, ss. 216.


Monografie rodów:

 • D. Chłapowski, Potworowscy. Kronika rodzinna, Warszawa 2002, ss. 187.
 • Z. M. Doliwa-Klepacki, Klepaccy z Klepacz w Ziemi Drohiczyńskiej z okazji 550-lecia istnienia, Garbacz 2006, ss. 93.
 • Ł. Lubicz-Łapiński, Łapy i ich mieszkańcy, Zaścianki Łapińskich w XV-XVIII w., Białystok 2004, ss. 190.
 • Łącznik rodzinny. Organ związku rodowego Janotów Bzowskich h. Nowina, Zeszyt 4, Londyn 1978.
 • A. A. Pszczółkowski, Gniazdo i krze. Rodowody Chodkowskich, Chodkowo Wielkie 2005, ss. 540.
 • G. Ryżewski, Ród Chreptowiczów herbu Odrowąż. Dobra i kariery Chreptowiczów w WXL w XV-XVIII w., Kraków 2006.
 • M. Terlecki, Szlak dziejowy rodu Sas, Lwów 2005.


Pamiętniki i wspomnienia:

 • A. Anders-Nowakowska, Mój ojciec Generał Anders, Warszawa 2007.
 • M. Bodnar, Moja Białowieża w fotografii i w sercu, Białystok 2007.
 • Z. Dowgiałło, Opowieści wileńskiech jezior, Szczecin 2006, ss. 176.
 • M. Jałowiecki, Na skraju imperium, Warszawa 2005, ss. 444.
 • K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Kraków 2007.
 • B. Obertyńska, W domu niewoli, Warszawa 2005.
 • St. Szałygo, Zaścianek na kresach, Pruszków 2007, ss. 164.
 • J. Wachowicz-Makowska, Panienka w PRL-u, Warszawa 2007, ss. 244.
 • M. Żeromska, Wspomnienia, Warszawa 2007.
 • M. Żeromska, Wspomnienia. Ciąg dalszy, Warszawa 2007.


Literatura do 1945 r. (wersja komputerowa):

 • J. Baranowski, M. Libicki, A. Rottermund, M. Starnawska, Zakon maltański w Polsce, Warszawa 2000, ss. 289.
 • D. Beauvois, Trójkšt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i KijowszczyŸnie 1793-1914, Lublin 2005
 • A. Brückner, Dzieje Kultury Polskiej, T. I, Od czasów prehistorycznych do r. 1506, Kraków 1930, ss. 654.
 • A. Brückner, Dzieje Kultury Polskiej, T. II, Polska u szczytu potęgi, Kraków 1930, ss. 659.
 • A. Brückner, Dzieje Kultury Polskiej, T. III, Czasy nowsze. Do roku 1831, Kraków 1930, ss. 778.
 • K. Chłędowski, Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi, T. I, Warszawa 1876, ss. 208.
 • K. Chłędowski, Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi, T. II, Warszawa 1876, ss. 211.
 • J. Chociszewski, Chłop polski za czasów polskich. Czy rzeczywiście było tak źle w dawnej Polsce (?), Poznań 1878, ss. 35.
 • Wł. Chomętowski, Materiały z dziejów rolnictwa w Polsce w XVI i XVII w., Warszawa 1878, ss. 426.
 • J. Długosz, Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae, wyd. Z. Celichowski, Poznań 1885, ss. 36.
 • J. Długosz, Kronika wieku XII (?), Warszawa 1831, ss. 292.
 • A. Gdacius, Appendix t.j. przydatek do dyszkursu o pańskim albo szlacheckim stanie (?), Brzeg 1680.
 • B. Gebert, Księstwo Warszawskie, Lwów 1907, ss. 96.
 • Z. Gloger, Białowieża w Albumie, Warszawa 1903.
 • Z. Gloger, Dawna Ziemia Bielska i jej szlachta cząstkowa, Warszawa 1873, ss. 13.
 • Z. Gloger, Dawna Ziemia Łomżyńska, Warszawa 1876, ss. 20.
 • Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska ilustrowana, T. I, Warszawa 1900, ss. 316.
 • Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900, ss. 387.
 • Z. Gloger, Księga rzeczy polskich, Lwów 1896, ss. 499.
 • Ł. Gołębiowski, Domy i dwory przy tem opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki, łaźni i kąpieli, łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni, błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów, Warszawa 1830, ss. 298.
 • J.A. Hylzen, Inflanty w dawnych swych i wielorakich aż do wieku naszego dziejach i rewolucjach z wywodem godności i starożytności Szlachty tamecznej, tudzież praw i wolności z dawna i teraz jej służących zebrane i Polskiemu światu do wiadomości w ojczystym języku podane (?), Wilno 1750.
 • A. Jabłonowski, Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej, Warszawa-Wiedeń, 1889-1904.
 • A. Jabłonowski, Pisma Aleksandra Jabłonowskiego. Tom II. Kresy Ukrainne, Warszawa 1910, ss. 346.
 • A. Jabłonowski, Pisma Aleksandra Jabłonowskiego. Tom IV. Wołyń, Podole i Ruś Czerwona, Warszawa 1911, ss. 533.
 • T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), t. II, Warszawa 1897, ss. 429.
 • St. Kozierowski, Nazwiska, przezwiska, przydomki, imiona polskie niektórych typów słowotwórczych, Poznań 1938, ss. 128.
 • St. Kozierowski, Nieznane zapiski heraldyczne, Poznań 1915, ss. 65.
 • St. Kutrzeba, Historia ustroju Polski w zarysie, tom 1: Korona, Lwów 1917, ss. 292.
 • St. Kutrzeba, Historia ustroju Polski w zarysie, tom 2: Litwa, Lwów, Warszawa 1921, ss. 170.
 • E. Maliszewski, Przewodnik po Gubernii Grodzieńskiej. Zarys statystyczno-opisowy (z mapką), Warszawa 1919, ss. 39.
 • E. Maliszewski, Przewodnik po Gubernii Mińskiej. Zarys statystyczno-opisowy (z mapką), Warszawa 1919, ss. 36.
 • E. Maliszewski, Przewodnik po Gubernii Wileńskiej. Zarys statystyczno-opisowy (z mapką), Warszawa 1919, ss. 40.
 • T. Narbutt, Pomniki do dziejów litewskich, Wilno 1846, ss. 90.
 • Fr. Piekosiński, Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1899, ss. 487.
 • Wł. Pociecha, O zjeździe w Poznaniu w roku 1530, ss. 76.
 • Fryderyk hr. Skarbek, Dzieje Polski, cz. 1. Dzieje Księstwa Warszawskiego, Poznań 1876, ss. 220.
 • Traktaty między mocarstwami europejskimi od roku 1648 zaszłe do roku 1763 podług lat porządku (?), tom III, Warszawa 1774, ss. 310.


Literatura po 1945 r.:

 • T. Danilecki, M. Kietliński, Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie, Białystok 2006, ss. 227.
 • Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX w. Materiały sympozjum w Hołnach Mejera (26-27 maja 1989 r.), pod redakcją Stefana K. Kuczyńskiego: 
 • * T. Wasilewski, Pospolite ruszenie województwa podlaskiego i ziem zachodniej Litwy w XVI w.
 • * M. Plewczyński, Szlachta podlaska w wojsku polskim za ostatnich Jagiellonów.
 • * J. Wojtasik, Drobna szlachta podlaska w wojsku Rzeczypospolitej i w powstaniach narodowych.
 • * P. Rudnicki, Drobna szlachta podlaska w wojskach radziwiłłowskich w XVII wieku.
 • * E. Kozak, "Słudzy" podlascy Bogusława Radziwiłła 
 • * J. Urwanowicz, Drobna szlachta w wojnie domowej na Litwie.
 • * U. Augustyniak, Podlaska klientela Janusza II Radziwiłła.
 • * W. Majewski, Granice uzależnienia szlachty od magnaterii w XVII-XVIII w.
 • * J. Siedlecki, Kariera Prokopa Leśniowolskiego starosty brańskiego.
 • * M. Kulecki, Spuścizna aktowa sądów ziemskich i grodzkich województwa podlaskiego
 • * H. Lulewicz, Leśnictwa ekonomii brzeskiej i grodzieńskiej w czasach Wazów.
 • * J. Szumski, Eysymontowie i Mejerowie, właściciele Hołnów Mejera i Krasnogrudy.
 • * L. Postołowicz, Szlachta grodzieńska w świetle pruskich akt hipotecznych
 • B. Gancarz, My, szlachta ukraińska. Zarys życia i działalności Wacława Lipińskiego. 1882-1914, Kraków 2006.
 • P. Jasienica, Polska Piastów, Warszawa 2007.
 • P. Jasienica, Polska Jagiellonów, Warszawa 2007. 
 • P. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Srebrny Wiek, Warszawa 2007. 
 • P. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Calmitatis Regnum, Warszawa 2007. 
 • P. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dzieje Agonii, Warszawa 2007. 
 • J. Kaczmarczyk, Rzeczpospolita Trojga Narodów. Mit czy rzeczywistość, Kraków 2007.
 • W. Karpyza, Ziemia Wołkowyska. Tom 1, ss. 137. (dodatek: reprint mapy powiatu wołkowyskiego z 1934 r.)
 • W. Karpyza, Ziemia Wołkowyska. Tom 2, ss. 159.
 • W. Karpyza, Ziemia Wołkowyska. Tom 3, ss. 119 (dodatek: reprint planu miasta Wołkowyska z 1936 r.)
 • P. Laskowicz, Księga genealogiczna twojej rodziny. Poradnik praktyczny, Warszawa 2005, ss. 199.
 • J. Maroszek, Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI-XVIII w., Białystok 19??, ss. 195.
 • J. Maroszek, Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, Białystok 1990, ss. 264.
 • M. Miklaszewska, Wojtek z armii Andersa, Warszawa 2007.
 • L. Olson, S. Cloud, Chłopcy Murrowa na frontach wojny i dziennikarstwa, Warszawa 2006.
 • L. Olson, S. Cloud, Sprawa honoru. Dywizjon 303 kościuszkowski. Zapomniani bohaterowie II w. św., Warszawa 2004.
 • N. Orpen, Lotnicy ’44. Na pomoc Warszawie, Warszawa 2006, ss. 192.
 • Podporucznik Stanisław Marchewka ps. "Ryba", pod red. W. F. Wilczewskiego, Białystok 2007, ss. 40.
 • D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce póŸnoœredniowiecznej (XIV-XV wiek), Warszawa 2006, ss. 276.
 • Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, pod red. G. Ryżewskiego, Białystok-Sokołów Podlaski 2006, ss. 911.
 • J. Stolicki, Wobec wolności i króla. Działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673-1683, Kraków 2007, ss. 336.
 • Sumariusz dokumentów kamery wojny i domen w Białymstoku 1796-1807, oprac. Arkadiusz Gawroński, Białystok 2006, ss. 224.
 • J. Szumski, Uwłaszczenie chłopów w północno-wschodniej części Królestwa Polskiego 1846-1871, Białystok 2002. (CD).
 • W. Szafrański, Kodeks Stanisława Augusta, Poznań 2007.
 • T. Torańska, Byli, Warszawa 2006, ss. 319.
 • Twarze białostockiej bezpieki, pod red. P. Łapińskiego, Białystok 2007.
 • R. M. Watt, Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939, Warszawa 2005.
 • W imieniu Rzeczypospolitej... Skazani na karę śmierci w woj. białostockim w latach 1944-1956, Katalog wystawy, Białystok 2006, ss. 63.
 • W kręgu muzyki Stanisława Moniuszki. Szkice i materiały, pod red. T. Baranowskiego, Białystok 2004, ss. 176.


Czasopisma:

 • Biuletyn Ziemiański PTZ, nr 1, 3, 5 /1996.
 • Biuletyn IPN, nr 10, 11, 12, 5/2003 (28), 7/2003 (30), 1-2 /2005 (48-49), 7/2006 (66), 10/2006 (69), 11-12/2006 (70-71), 1-11/2007 (71-82).
 • Dworianskij Wiestnik, nr 5-6/2003, 1-2/2004, 1-3/2005.
 • Goniec Kresowy, nr 39/2003.
 • Herald. Historia. Genealogia. Heraldyka, nr 9/1995.
 • Karta, nr 19/1996.
 • Lietopis Istoriko-Rodosłownago Obszcziestwa w Moskwie, nr 10-11/2005.
 • świat Inflant, nr 11, 13, 16-17, 19-21, 23-25, 27-28, 30-34, 42 (roczniki 2004-2006).
 • Tygodnik Petersburski, I-XII-1831 r., I-VII-1833 r.
 • Wiadomości Ziemiańskie, nr 11-16, 21-24, 26 (roczniki 2002-2006).


źródła drukowane (chronologicznie):

XV w.

 • Metryka Księstwa Mazowieckiego Tom I 1417-1427, Warszawa 1931.
 • Metryka Księstwa Mazowieckiego Tom II 1427-1433, Warszawa 1933.
 • A. Wolff, Mazowieckie Zapiski Herbowe z XV i XVI. w., Warszawa 1932.


XVI w.

 • Metryka Litewska t.1 (1380-1584), Wilno 1998.
 • Metryka Litewska t.5 (1427-1506), Wilno 1993.
 • Metryka Litewska t.8 (1499-1514), Wilno 1995.
 • Metryka Litewska t.10 (1440-1523), Wilno 1997.
 • Metryka Litewska t.11 (1518-1523), Wilno 1997.
 • Metryka Litewska t.15 (1528-1538), Wilno 2002.
 • Metryka Litewska t.25 (1387-1546), Wilno 1998.
 • Metryka Litewska t.52 (1569-1570), Wilno 2004.
 • Metryka Litewska t.225 (1528-1547), Wilno 1995.
 • Metryka Litewska t.523 (1528), Wilno 2006.
 • Metryka Litewska t.531 (1567-1569), Wilno 2001.
 • Metryka Litewska t.564 (1553-1567), Wilno 1996.
 • Metryka Litewska t.567 (1567-1571), Wilno 2006.
 • Popis wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1528 r., Mińsk 2003, ss. 445.
 • Popis wojenny 1565-1567 (woj. podlaskie), [odbitka z:] Russakaja Istoriczeskaja Biblioteka, t. XXIII, Petersburg 1905.
 • Przysięga szlachty Ziemi Bielskiej i Drohickiej na wierność Koronie Polskiej z 1569 r., [odbitka z:] Akta unii Polski z Litwą 1385-1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932, ss. 61.
 • Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych, oprac. Fr. Piekosiński, Lwów 1911.
 • źródła Dziejowe, T. VIII, Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, pod red. A. Pawińskiego, Warszawa 1881.
 • źródła Dziejowe, T. IX, Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576-1586 w dwóch częściach, pod red. A. Pawińskiego, Warszawa 1881, ss. 314.
 • źródła Dziejowe, T. XII, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, pod red. A. Pawińskiego, T. I, Wielkopolska, Warszawa 1883.
 • źródła Dziejowe, T. XIII, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, pod red. A. Pawińskiego, T. II, Wielkopolska, Warszawa 1883.
 • źródła Dziejowe, T. XIV, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, pod red. A. Pawińskiego, T. III, Małopolska, Warszawa 1886.
 • źródła Dziejowe, T. XV, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, pod red. A. Pawińskiego, T. IV, Małopolska, Warszawa 1886.
 • źródła Dziejowe, T. XVI, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, pod red. A. Pawińskiego, T. V, Mazowsze, Warszawa 1895.
 • źródła Dziejowe, T. XVII, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opr. A. Jabłonowski, T. VI, cz. 1, Podlasie, Warszawa 1908.
 • źródła Dziejowe, T. XVII, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opr. A. Jabłonowski, T. VI, cz. 2, Podlasie, Warszawa 1909. 
 • źródła Dziejowe, T. XVII, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opr. A. Jabłonowski, T. VI, cz. 3, Podlasie, Warszawa 1910.
 • źródła Dziejowe, T. XVIII, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opr. A. Jabłonowski, T. VII, cz. 2, Ziemie Ruskie - Ruś Czerwona, Warszawa 1903.
 • źródła Dziejowe, T. XIX, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opr. A. Jabłonowski, T. IX, Ziemie Ruskie - Wołyń i Podole, Warszawa 1889.
 • źródła Dziejowe, T. XX, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opr. A. Jabłonowski, T. IX, cz. 1, Ziemie Ruskie - Ukraina, Warszawa 1894.
 • źródła Dziejowe, T. XXI, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opr. A. Jabłonowski, T. IX, cz. 2, Ziemie Ruskie - Ukraina, Warszawa 1894.
 • źródła Dziejowe, T. XXII, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opr. A. Jabłonowski, T. XI, cz. 3, Ziemie Ruskie - Ukraina, Warszawa 1897.


XVIII w.

 • Diariusze sejmowe z wieku XVIII, t. II, Diariusz sejmu z r. 1746, wyd. Wł. Konopczyński, Warszawa 1912, ss. 343.
 • J. Kitowicz, Pamiętniki, czyli Historia polska, opr. P. Matuszewska, Warszawa 2005, ss. 808.
 • Metryka Litewska t. 556 (1791-1792), Wilno 2005.
 • Regestr Diecezjów Franciszka Czajkowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, opr. Sł. Górzyński, Warszawa 2006, ss. 999.
 • M. Kubaœ, Rejestr warszawskiej ludnoœci wyznania ewangelicko-augsburskiego z 1791 roku, Warszawa 1996, ss. 91.
 • Ustawa Rządowa czyli Konstytucja 3 Maja, Przemyśl 1885, ss. 9.


XIX w.

 • Spis właścicieli ziemskich gub. mińskiej z 1876 r., Mińsk 1877, ss. 186.
 • Spis właścicieli ziemskich gub. mińskiej z 1888 r., Mińsk 1889, ss. 419.


XX w.

 • Skorowidz miejscowości RP, t. 7, cz. 1, woj. Nowogródzkie, Warszawa 1923, ss. 125.
 • Skorowidz miejscowości RP, t. 7, cz. 2, Ziemia Wileńska, Warszawa 1923, ss. 120. 
 • Skorowidz miejscowości RP, t. 8, woj. Poleskie, Warszawa 1924, ss. 84.
 • Spis miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, Przemyśl-Warszawa 1936, ss. 2088.